Khay mở rộng dùng cho Module Phát Nhả Thẻ TCD-820M


Khay mở rộng
* Dùng cho Module phát thẻ TCD720M/TCD820M
* Chứa 100 thẻ/khay

Compare

Khay mở rộng
* Dùng cho Module phát thẻ TCD720M/TCD820M
* Chứa 100 thẻ/khay